ANBI

Stichting Vrienden van Kiem, gevestigd te Dordrecht

Oprichtingsdatum: 18 oktober 2012

KvK-nummer

  • Kamer van Koophandel: 56 29 83 74

Documenten

Financiële gegevens 2021

Balans 31-12-2021

Activa Passiva
Banktegoeden 75.181,26   Eigen vermogen 59.176,94
Vorderingen 0,00   Voorzieningen 15.572,89
        Kortlopende schulden 431,43
        Resultaat 2021 -233,80
Totaal 75.181,26   Totaal 75.181,26

Staat van baten en lasten 2021

Baten Lasten
Donaties en giften 0,00   Kosten legaat 0,00
Overige inkomsten 0,00   Bijdragen aan Kiem 0,00
Rente 6,25   Bijdragen aan derden 0,00
        Bestuurskosten 0,00
        Kosten webhosting 35,40
        Bankkosten 204,65
        Diverse kosten 0,00
        Resultaat -233,80
Totaal 6,25   Totaal 6,25

Toelichting

Een rustig jaar: naast een zeer geringe renteopbrengst en de gebruikelijke bankkosten, was er een factuur voor het hosten van de website.
Balans: rente 2019 over legaat Silvius (€ 396,03) is niet overgemaakt en staat nog als schuld op de balans, evenals hosting 2021 (€ 35,40 door de webmaster betaald).

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

De heer A.P. (Ad) Driesprong, voorzitter
De heer M. (Marco) van Helden, secretaris
De heer H.T.L. (Hein) van der Wal, penningmeester / webmaster
De heer L.C. (Leendert) Korteweg

 

© Huisstudio Hein